Projects

λ in ~/projects/ankle_bone_recognition

-> cat README.md

Шагайны дүрс таних

---

2018-07-12

[python, computer vision, side project]

---

Гүн сургалтын (Deep Learning) арга ашиглан зургаас шагайн хэлбэрийг таних моделийг “Deep Learning UB 2018” зуны сургалтын хүрээнд сургаж, туршсан. Танилтыг объект илрүүлэх хурдан бөгөөд нарийвчлал өндөртэй аргуудын нэг болох “RetinaNet”-ийг ашигласан.

жишээ

- Хэрэгцээт холбоосууд -