Projects

λ in ~/projects/hand_gesture_recognition

-> cat README.md

Гарын хэлбэр таних

Камераар дамжуулан гарын ямар хэлбэр гаргасан буюу хэдэн хуруу гаргасныг Python хэл дээр OpenCV, scikit-learn зэрэг сангуудыг ашиглан таньж, түүнийгээ хялбар тоглоомд ашиглаж туршсан.

Demo Video #1

Demo Video #2 (Chrome Dino)

- Хэрэгцээт холбоосууд -

/